لیست کارگاههای برگزار شده در خارج از دانشکده

 

http://online.khomeinums.ac.ir/p0axqaz472u5/

لینک فیلم" کارگاه حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم و آموزش پاسخگو"

 

 

http://vc.qums.ac.ir/pv0mrga8wf4o/?OWASP_CSRFTOKEN=ca17c8f7c2386bc6a38f5caa4150e9b4b4ba4f1e4a8104cd80c5e7a48a0f4e32

لینک فیلم  کارگاه "نگارش و چاپ طرح دانش پژوهی"

 

 

http://vc.arakmu.ac.ir/pylzr79pw834/

لینک فیلم کارگاه "تدریس با تکنیک های پرورش خلاقیت"

 

http://vc.arakmu.ac.ir/pnjqhycwet0x/

لینک فیلم کارگاه "نیازسنجی در بازنگری برنامه های آموزشی"

 

 

https://1drv.ms/u/s!Arp_lDGXB4EAjnKxx8b1fYpLs6Yh?e=h5BWlA

لینک فیلم کارگاه " برنامه ریزی درسی"

 

 

https://drive.google.com/file/d/1eiRrc0jaiImoezZWtqLYzN4ZLsf571al/view?usp=sharing

فیلم کارگاه  "تدوین اهداف آموزشی"

 

 

https://drive.google.com/file/d/1LGvR5Y37XsYjIQBIdfmGnQFFUY_t2u6E/view?usp=sharing

فیلم "کارگاه اصول تهیه محتوای آموزشی، آموزش نرم افزار کامتازیا"

 

 

 

http://vc.qums.ac.ir/p57i08swt8fc/

فیلم کارگاه" تدوین محتوی الکترونیکی"

 

 

https://1drv.ms/u/s!Arp_lDGXB4EAjnKxx8b1fYpLs6Yh?e=h5BWlA

فیلم کارگاه" برنامه ریزی درسی"

 

 

https://edc.muq.ac.ir/uploads/130/2021/Jul/12/__RoleModel___0.rar

فیلم کارگاه" Role Model"

 

 

https://edc.muq.ac.ir/uploads/130/2021/Jul/12/__%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%DA%AF%D9%88___0.rar

فیلم کارگاه" آموزش پاسخگو"

 

 

https://edc.muq.ac.ir/uploads/130/2021/Jul/12/__%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%20%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%20__.rar

فیلم کارگاه" آموزش پزشکی مبتنی بر بهترین شواهد"

 

 

 

https://edc.muq.ac.ir/uploads/130/2021/Jul/12/__%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20__1_0.rar

فیلم کارگاه" شبیه سازی"

 

 

 

https://edc.muq.ac.ir/uploads/130/2021/Jul/12/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%A7%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%20__.rar

فیلم کارگاه"مهارت ارتباطی موثر با رویکرد مشکلات دانشجویان"

 

 

 

http://vc.arakmu.ac.ir/pw1cfyyl4dby/

فیلم "کارگاه انیمیشن در آموزش پزشکی"