نحوه ارزیابی توسط کمیته به شرح ذیل می باشد.

فایل ها