با ابلاغ سرپرست دانشکده پیراپزشکی و رئیس کمیته ترفیع و ارتقاء دانشکده، اعضای کمیته منصوب شدند.

دکتر محمد پرورش مسعود طی ابلاغی اعضای کمیته ترفیع و ارتقاء دانشکده پیراپزشکی را منصوب کرد. کمیته ترفیع و ارتقاء 6 عضو دارد و مدت زمان ابلاغ یک سال تعیین شده است. اعضای کمیته ترفیع و ارتقاء دانشکده پیراپزشکی عبارتند از:

 

 

آقای اصغر الهی

سرپرست معاونت آموزشی دانشکده

دبیر کمیته

 

آقای دکتر سید احمد بطحایی

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده

 

آقای حسین شرفی

هئیت علمی

 

خانم فاطمه شریفی فرد

هیئت علمی

 

خانم اعظم حیدرپور

هیات علمی