تعداد واحدهاي درسي

تعداد كل واحدهاي اين دوره 130 واحد به شرح زير است:

دروس عمومي                                                     22  واحد

دروس پايه، دروس اختصاصي و کارآموزي                   84 واحد                                                

کارآموزي در عرصه                                             24 واحد

 برنامه دروس دوره کارشناسي پيوسته رشته اتاق عمل

 

دروس پايه، اختصاصي و کارآموزي دوره کارشناسي ­پيوسته اتاق عمل

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

دروس پيش‌نياز

واحد

نظري

عملي

4011101

تشريح 1

2

26

17

-

4011102

تشريح 2

2

26

17

4011101

4011103

فيزيولوژی1

2

34

0

-

4011104

فيزيولوژی2

1

17

0

4011103

4011105

شيمی آلی و بيوشيمی

2

34

0

-

4011106

ميکروب­شناسی و انگل­شناسی

3

34

34

-

کد درس

نام درس

واحد

نظری

عملی

دروس پيش­نياز

4011107

آسيب­شناسی

1

17

0

4011104

4011108

خون­شناسی و انتقال خون

2

34

0

4011104

4011109

ايمونولوژی

2

26

17

4011104

4011110

آمار حياتی

1

17

0

-

4011111

روش تحقيق در  اتاق عمل

1

17

0

-

4011112

فناوری اطلاعات در اتاق عمل

1

9

17

-

4011113

فیزیک پزشکی و الکتریسته و رباتیک و کاربرد آن در اتاق عمل

2

34

0

-

4011114

روان­شناسی عمومی

2

34

0

-

4011115

داروشناسی

3

51

0

4011105

4011116

اصطلاحات پزشکی

1

17

0

4011224

4011117

زبان تخصصی

2

34

0

9991002

4011118

بهداشت روان در اتاق عمل

2

34

0

4011114

4011119

بهداشت

2

34

0

-

4011220

اصول و فنون عمکرد سيار

2

26

17

-

4011221

اصول و فنون عمکلرد فرد اسکراب

2

26

17

-

4011222

اصول استريليزاسيون و ضد عفونی

1

17

0

-

4011223

آشنايی با وسايل و تجهيزات اتاق عمل

2

34

0

-

4011224

مقدمه­ای بر تکنولوژی جراحی

2

34

0

4011104-4011102

4011225

آشنائی با بيماريهای داخلی

2

34

0

7-4-4011102

4011226

تکنولوژی جراحی در جراحي­های گوارش و غدد

3

51

0

7-3-4041102

4011227

تکنولوژی جراحی در جراحی­های زنان و اورولوژی ( ادراری- تناسلی)

2

34

0

7-3-4041102

4011228

تکنولوژی جراحی در جراحی­های قلب( قلب و عروق) و تنفس

2

34

0

7-3-4041101

4011229

تکنولوژی جراحی در جراحی­های اعصاب و ارتوپدی

3

51

0

7-4-4011102

4011230

تکنولوژی جراحی در جراحی­های ENT، فک، صورت و چشم

2

34

0

7-3-4041102

4011231

تکنولوژی جراحی در جراحی­های اطفال

1

17

0

7-3-4041102

4011232

تکنولوژی جراحی در جراحی­های پوست، سوختگی و پیوند

1

17

0

7-3-4041101

4011233

بيهوشی

2

34

0

-

4011234

روش احيای قلبی ريوی و اصول مراقبت­های ويژه

3

51

0

4011233

4011235

اصول پيشرفته مراقبت در اتاق بهبودی

2

34

0

4011234

4011236

فوريت­ها

1

17

0

-

کد درس

نام درس

واحد

نظری

عملی

دروس پيش­نياز

4011237

مديريت در اتاق عمل

2

34

0

-

4011238

اخلاق حرفه­ای در اتاق عمل

1

17

0

-

4011339

کارآموزی مهارت­های پرستاری در بخش­های داخلی و جراحی

2

0

102

4011221-4011220

4011340

کارآموزی رفتار در اتاق عمل

1

0

51

4011221-4011220

4011341

کارآموزی بخش استريل مرکزی

1

0

51

4011222

4011342

کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب و فرد سیار

2

0

102

4011340

4011343

کارآموزی تکنيک اتاق عمل

3

0

153

4011342

4011344

کارآموزی روشهای احيای قلبی ريوی

1

0

51

4011234

4011345

کارآموزی اصول مراقبت در اتاق بهبودی

2

0

102

4011235

4011346

کارآموزی مديريت در اتاق عمل

1

0

51

4011237

4011347

کارآموزی در اتاق عمل اورژانس

1

0

51

4011444-43-36

جمع

84

1125

850

-

کارآموزي در عرصه

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

دروس پيش‌نياز

واحد

نظري

عملي

4011448

کارآموزي درعرصه ارتوپدي

2

0

102

-

4011449

کارآموزي درعرصه اعصاب

2

0

102

-

4011450

کارآموزي درعرصه سوختگي و ترميمي

2

0

102

-

4011451

کارآموزي درعرصه زنان

2

0

102

-

4011452

کارآموزي درعرصه اورولوژي (ادراري – تناسلي)

2

0

102

-

4011453

کارآموزي درعرصه قلب و عروق

2

0

102

-

4011454

کارآموزي درعرصه چشم

2

0

102

-

4011455

کارآموزي درعرصه فک و صورت

2

0

102

-

4011456

کارآموزي درعرصه توراکس

2

0

102

-

4011457

کارآموزي درعرصه ENT

2

0

102

-

4011458

کارآموزي درعرصه اطفال

1

0

51

-

4011459

کارآموزي درعرصه جراحي گوارش و غدد

2

0

102

-

4011460

کارآموزی در عرصه در يک حيطه جراحی(انتخابی)

1

0

51

-

جمع

24

0

1224

-

کارآموزی در عرصه منحصراً در بخش­های آموزشی بيمارستان و با حضور مربی صورت می­گيرد.

فایل ها