تعداد واحدهای درسی

تعداد کل واحدهای درسی این دوره 130 واحد به شرح ذیل می باشد:

دروس عمومی                  22 واحد                                     

دروس پایه                      31 واحد

اختصاصی                       61 واحد                                    

کارآموزی در عرصه            16 واحد                               

 

دروس پایه دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

دروس پیش‌نیاز

واحد

نظری

عملی

4041101

فیزیک عمومی

2

34

0

-

4041102

آزمایشگاه فیزیک عمومی

1

0

34

4041101

4041103

شیمی عمومی

2

34

0

-

4041104

آزمایشگاه شیمی عمومی

1

0

34

4041103

4041105

بیوشیمی عمومی

3

51

0

4041103

4041106

آزمایشگاه بیوشیمی عمومی

1

0

34

4041105

4041107

زیست­شناسی سلول و مولکولی

3

34

34

-

4041108

آناتومی نظری

2

34

0

-

4041109

اناتومی عملی

1

0

34

4041108

4041110

فیزیولوژی نظری

2

34

0

4041107

4041111

آزمایشگاه فیزیولوژی

1

0

34

4041110

4041112

فیزیک حیاتی

2

34

0

4041101

4041113

بافت شناسی نظری

1

17

0

4041108

4041114

آزمایشگاه بافت شناسی

1

0

34

4041113

4041115

بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی

2

34

0

-

4041116

روانشناسی عمومی

2

34

0

-

4041117

کامپیوتر

2

34

0

-

4041118

آمار حیاتی

2

34

0

-

جمع

31

408

238

-

دروس اختصاصی دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

دروس پیش‌نیاز

واحد

نظری

عملی

4041219

بیوشیمی پزشکی 1

3

51

0

4041105

4041220

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1

1

0

34

4041119

4041221

میکروب­شناسی عمومی

2

34

0

4041107

4041222

آزمایشگاه میکروب­شناسی عمومی

1

0

34

4041121

4041223

انگل­شناسی 1 (کرم­ها)

2

34

0

4041107

4041224

آزمایشگاه انگل­شناسی 1

1

0

34

4041123

4041225

ایمنی­شناسی پزشکی

3

51

0

4041110

4041226

آزمایشگاه ایمنی­شناسی پزشکی

2

0

68

4041125

4041227

ویروس­شناسی پزشکی

2

34

0

4041121

4041228

آزمایشگاه ویروس­شناسی پزشکی

1

0

34

4041127

4041229

انگل­شناسی 2 (تک یاخته و حشره)

2

34

0

4041123

4041230

آزمایشگاه انگل­شناسی 2

1

0

34

4041129

4041231

آسیب­شناسی عمومی

2

34

0

4041113

4041232

آزمایشگاه آسیب­شناسی عمومی

1

0

34

4041131

4041233

بیوشیمی پزشکی2

2

34

0

4041119

4041234

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی2

1

0

34

4041133

4041235

فارماکولوژی

2

34

0

19-4041110

4041236

سم­شناسی

1

17

0

4041135

4041237

آزمایشگاه سم­شناسی

1

0

34

4041136

4041238

متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی

2

34

0

-

4041239

اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه

1

17

0

27-4041125

4041240

خون­شناسی 1

3

51

0

4041110

4041241

آزمایشگاه خون­شناسی 1

2

0

68

4041140

4041242

اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی

1

17

0

12-4041103

4041243

ایمونوهماتولوژی

2

34

0

4041125

4041244

آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی

1

0

34

4041143

4041245

هورمون­شناسی

1

17

0

4041133

4041246

آزمایشگاه هورمون­شناسی

1

0

34

4041145

 

 کارآموزی در عرصه دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

دروس پیش‌نیاز

واحد

نظری

عملی

4041358

کارآموزی در عرصه

16

0

816

کلیه دروس

جمع

16

0

816

-

سرفصل دروس علوم آزمایشگاهی