منوی اصلی
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 22053
بازديدکنندگان امروز: 470
کل بازديدکنندگان: 2380895
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 0.4843 ثانيه
شرايط نام نويسي

شرايط ورود و نام نويسي

شرايط ورود

ماده :1 شرايط ورود به دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته اعم از دوره هاي روزانه و شبانه به شرح زير است:

- پذيرفته شدن در آزمون ورودي

- برخورداري از سلامت تن و روان بر اساس ضوابط شواي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي

- مجاز بودن به تحصيل از نظر قوا نين و مقررات جا ري كشور و داشتن شر ايط عمو مي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

- داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه نظام قديم يا گواهينامه دوره پيش دانشگاهي(نظام

جديد) از داخل يا خارج از كشور، مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش (با توجه به نظام ج ديد آموز ش متوسطه) يا برابر آن براي آموزش هاي حوزوي (مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي) و يا داشتن گواهينامه دوره كارداني براي ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته كه حسب مورد به تأيید وزارت علوم،تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد.

- سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رايگان يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه مقرراتي كه از طريق مراجع ذيربط صادر ميشود.

تبصره ١: چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش پزشكي كشور از سلامت جسمي و رواني لازم براي رشته پذيرفته شده برخوردار نباشد، بر اساس نظر شوراي پزشكي دانشگاه اجازه تحصيل در رشته اعلام شده را ندارد.

تبصره ٢: ارائه تأييديه تحصيلي دوره متوسطه نظام قديم يا پيش دانشگاهي نظام جديد در زمان ثبت نام و حداكثر تا پايان نيمسال اول تحصيلي و ارائه اصل گواهينامه پايان دوره متوسطه يا اصل گواهينامه دوره پيش دانشگاهي حد اكثر تا يك سال پس از ثبت نام اوليه الزامي است.

تبصره ٣: پرداخت شهريه، دانش آموختگان را از انجام ديگر تعهدات قانوني خاص معاف نميكند.

تبصره ٤: در مورد دانشجويان شبانه، به هنگام نام نويسي در هر نيمسال تحصيلي، پرداخت شهريه به دو صورت ثابت و متغير، برابر ضوابط مربوط، علاوه بر رعايت ساير شرايط الزامي است.

تبصره ٥: چنانچه دانشجوي دوره روزانه بدون اراده شخصي و به دليل مشكلات دانشگاه به دوره

شبانه معرفي گردد، از پرداخت هر گونه شهريه اعم از ثابت و متغير معاف خواهد بود.

نام نويسي

ماده ٢: پذيرفته شدگان آزمون ورودي، موظفند در مهلت هايي كه توسط سازمان سنجش آموزش كشوريا دانشگاه اعلام مي شود، براي نام نويسي و انتخاب واحد به دانشگاه ذيربط مراجعه نمايند. عدم مراجعه براي نام نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعلام نتايج آزمون، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.

ماده ٣: دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در زماني كه دانشگاه اعلام مي كند، برا ي

ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند. عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي دريك نيمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترك تحصيل است و دانشجو اخراج خواهد شد.

تبصره ٢: دانشجويي كه ترك تحصيل نموده، چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را د ريافت نمايد،موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.

ماده ٤: دانشجو در يك زمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در بيش از يك رشته و در هر رشته بيش ازيك گرايش در يك يا چند دانشگاه اعم از دولتي يا غير دولتي، روزانه و شبانه را نخواهد داشت. در صورت تخلف، به تشخيص كميته نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي وزارت متبوع از ادامه تحصيل در يكي از رشته هاي انتخابي محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعلام ميشود و دانشجو در اين حال موظف است

كليه هزينه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه هاي تعيين شده به دانشگاه ذيربط بپردازد.

تبصره: دانشجويان ممتاز استعدادهاي درخشان از شمول اين آيين نامه مستثني و تابع آيين نامه وضوابط مربوط به خود ميباشند.