آئین نامه ها و مقررات آموزشی

آئین نامه طول دوره و واحدهای درسی

آئین نامه نظام آموزشی

آئین نامه دانشجوی میهمان

آئین نامه معرفی به استاد

آئین نامه معادل سازی واحدها

آئین نامه مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

آئین نامه فراغت از تحصیل

آئین نامه حضور و غیاب

آئین نامه ثبت نام و تحصیل

آئین نامه تغییر رشته

آئین نامه انتقال و جابجایی

نحوه ارزیابی پیشرفت تحصیلی

سایر فرایندها شامل «ثبت نام جدید الورود، میهمانی یا انتقال به سایر دانشگاهها، انصراف از تحصیل، پذیرش دانشجوی متقاضی میهمانی یا انتقال، صدور گواهی موقت پایان تحصیلات، صدور کارت دانشجویی المثنی، نظام وظیفه، فراغت از تحصیل، انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیئت علمی»

فرمهای دانشجویی

فرم درخواست انتقال و میهمانی

فرم برائت نامه کارآموزی

آئین نامه دانشجوی نمونه 98

فرم درخواست دانشجویی

فرم معرفی به استاد

آئین نامه های مشاوره دانشجویی

آئین نامه استاد مشاور مصوب جلسه 72 شورای عالی برنامه ریزی

فرم ارزشیابی فعالیت اساتید مشاور

پرسشنامه اطلاعات تحصیلی دانشجو

صورتجلسه مشاوره های فردی دانشجویان با استاد مشاور

صورتجلسه مشاوره های گروهی دانشجویان با استاد مشاور

جدول زمان بندی استقرار اداره مشاوره دانشجویی

دستورالعمل تشکیل هسته مشاوره و پیشرفت تحصیلی

آئین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان

فرایند انتخاب واحد و برگزاری امتحانات

فرایند انتخاب واحد

فرایند برگزاری آزمونهای الکترونیک

فرایند برگزاری آزمونهای حضوری

فرایند برگزاری آزمونها

فرایند برخورد با تقلب در امتحانات

نحوه تحویل اوراق امتحانی و دریافت نمره

فرایند دریافت سوالات و برگزاری آزمونها

آئین نامه ها و فرمهای امور هیئت علمی و EDO

آئین نامه شماره 173 شورای مرکزی دانشگاه مورخ سال 92

آئین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان

آئین نامه برنامه توانمندسازی مهارتهای پایه و پیشرفته اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم

فرم گزارش ارائه مشاوره در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

آئین نامه معادل سازی فعالیتها و محاسبه عملکرد و حق التدریس اعضای هیئت علمی