آزمايشگاه بيوشيمی و هورمون شناسی

کارشناس آزمایشگاه:خانم مرادی

آزمایشگاه بيوشيمی و هورمون شناسی مجهز به امکانات عمومی و تخصصی متناسب با علوم بیوشیمی و هورمون شناسی  می باشد و با برخورداری از فضای وسیع و چیدمان استاندارد آزمایشگاه های آموزشی امکان تسهیل ارائه ی دروس عملی با کیفیت قابل ملاحظه ای را فراهم نموده است. تجهیزات آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه بیوشیمی شامل: ترموسایکلر، اسپکتروفتومتر، فتومتر، الایزا ریدر، pH متر، ترازوی دیجیتال، توربیدومتر، بن ماری، فور، انکوباتور، هود، سانتریفوژ و ....          می باشد. در این آزمایشگاه دانشجویان با اصولی مانند  اندازه گیری فاکتور های بیوشیمیایی خون وادرار ( قنـد،  اوره، کراتینین ...) با استفاده از دستگاه فتومتر واسپکترو فتومتر،  اندازه گیری فعالیت آنزیمی به روشPoint  End ،Kinetic، اندازه گیری هورمونها به روش الایزا ، جداسازی و شناسایی مواد توسط الکتروفورز ( استات سلولز، ژل  پلی آکریل آمید) و کروماتوگرافی،  تخلیص ، جداسازی و تکثیر  DNA ( با استفاده از دستگاه ترموسایکلر ...) آشنا می شوند