برای دریافت آئین نامه ها بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید

آئین نامه توانمندسازی مهارت های پایه و پیشرفته اعضای هیئت علمی

آئین نامه استعداد درخشان 

آئین نامه معادل سازی فعالیتها و محاسبه عملکرد و حق التدریس اعضای هیئت علمی

 

 

 

آیین نامه ها