اعضای شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی

آقای دکتر محمد پرورش مسعود، سرپرست دانشکده

آقای اصغر الهی، معاونت آموزشی دانشکده

خانم دکتر معصومه دولتی، معاونت دانشجویی و فرهنگی

آقای روح الله یوسفی، مسئول آموزش دانشکده پیراپزشکی

آقای حسین شرفی، مدیر گروه تکنولوژی اتاق عمل

خانم فاطمه شریفی فرد، مدیر گروه هوشبری

زهرا افزون، مدیر گروه فوریتهای پزشکی

خانم اعظم حیدرپور، مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

خانم مائده تورده، مسئول EDO