اعضای کمیته ترفیع و ارتقاء دانشکده پیراپزشکی

خانم دکتر زهرا طاهری خرامه 

سرپرست ریاست دانشکده

رئیس کمیته

 

خانم دکتر مریم طبیبی

سرپرست معاونت آموزشی دانشکده

دبیر کمیته

 

خانم اعظم حیدرپور

هیئت علمی

 

خانم فاطمه شریفی فرد

هئیت علمی

 

خانم زهرا افزون

هیئت علمی