قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی

لطفا جهت اطلاع از نحوه صحیح وابستگی سازمانی گروههای آموزشی دانشکده پیراپزشکی در مقالات علمی و شیوه صحیح وابستگی سازمانی گروه های آموزشی توجه نمایید.

 

افیلیشن دانشکده