سرفصل واحد بیوشیمی بالینی 1 دانشجویان علوم آزمایشگاهی

 

ردیف

شماره جلسه

عناوین و سر فصل ها

1

جلسه اول

کروماتوگرافی قندها

2

جلسه دوم

اندازه گیری گلوکز خون

3

جلسه سوم

اندازه گیری HbA1C

4

جلسه چهارم

اندازه گیری تری گلیسرید خون

5

جلسه پنجم

اندازه گیری کلسترول خون

6

جلسه ششم

اندازه گیری HDL

7

جلسه هفتم

اندازه گیری GPT و GOT

8

جلسه هشتم

اندازه گیری CPK

9

جلسه نهم

اندازه گیری LDH

10

جلسه دهم

اندازه گیری ALK Ph

11

جلسه یازدهم

اندازه گیری آمیلاز

 

 

 

 

 

 

سرفصل واحد بیوشیمی بالینی 2 دانشجویان علوم آزمایشگاهی

 

 

ردیف

شماره جلسه

عناوین و سر فصل ها

1

جلسه اول

کروماتوگرافی قندها

2

جلسه دوم

اندازه گیری گلوکز خون

3

جلسه سوم

اندازه گیری HbA1C

4

جلسه چهارم

اندازه گیری تری گلیسرید خون

5

جلسه پنجم

اندازه گیری کلسترول خون

6

جلسه ششم

اندازه گیری HDL

7

جلسه هفتم

اندازه گیری GPT و GOT

8

جلسه هشتم

اندازه گیری CPK

9

جلسه نهم

اندازه گیری LDH

10

جلسه دهم

اندازه گیری ALK Ph

11

جلسه یازدهم

اندازه گیری آمیلاز

 

فایل ها