سرفصل آزمايشگاه ميكروبيولوژي

رشته فوریت های پزشکی

 

 

 

جلسه

عنوان

جلسه اول

 

استريليزاسيون و آشنايي با وسايل آزمايشگاه ميكروبيولوزي طرز تهيه انواع محيط هاي كشت ميكروبي

جلسه دوم

روش كشت باكتري ها در محيط مايع و جامد و ايزوله كردن باكتريها

جلسه سوم

 

طرز تهيه گسترش و روش رنگ آميزي باكتري به روش ساده

جلسه چهارم

روش رنگ آميزي باكتري به روش گرم

جلسه پنجم

 

 

تشخيص استا فيلوك هاي بيماريزا و غير بيماريزا ( کاتالاز-كواگولاز وتخمير مانيتول DNA ase و....)

جلسه ششم

 

تفسير آزمايشات استافيلوك ها  ومطالعه انواع هموليز و مشاهده لام نایسریا گونه ره آ، استرپتو کوک  پنومونیه- رنگ آمیزی اختصاصی اسپور یا ذیل نلسون

جلسه هفتم 

روش هاي مطالعه باکتری های گرم منفی  ورنگ امیزی کپسول

جلسه هشتم  

آنتي بيوگرام و مشاهده لام هلیکو باکتر پیلوری ، باسیلوس آنتراسیس در نسج، بروسلا، ترپونما پالیدوم

جاسه نهم

مشاهده لام آسپرژیلوس ، پنی سیلیوم ، ژیاردیا ، تریکو موناس واژینالیس ، کاندیدا آلبیکنس و ........

جلسه دهم

Review و امتحان

 

فایل ها