وظایف اداره آموزش به شرح زیر است

شرح وظایف اداراه آموزش

شرح وظایف مسئول آموزش

شرح وظایف کارشناس آموزش بالینی

شرح وظایف مسئول دایره امتحانات