طرح درس واحدهای رشته اتاق عمل را می توانید از فایل های زیر دانلود نمائید.

طرح درس مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی

طرح درس عملکرد فرد اسکراب

طرح درس تکنولوژی جراحی گوارش و غدد

طرح درس تکنولوژی جراحی زنان