نام ونام خانوادگی :سرکار خانم معصومه دولتی

مرتبه علمی:مربی

رشته تحصیلی:کارشناسی ارشد ژنتیک

تماس:31971029

مسئول اساتید مشاور