کمیته ارتقا و ترفیع

اعضای کمیته: آقای دکتر پرورش مسعود، آقای دکتر بطحایی، آقای الهی، آقای شرفی، خانم شریفی فرد- خانم حیدرپور

کمیته انتخاب استاد نمونه

اعضای کمیته: آقای دکتر پرورش مسعود، آقای دکتر بطحایی، خانم دکتر اکبری، خانم دکتر دولتی، خانم تورده، خانم افزون، خانم شریفی پور

کمیته پاسخگویی اجتماعی

اعضای کمیته: آقای دکتر پرورش مسعود، آقای دکتر بطحایی، آقای دکتر ابراهیمیان، خانم دکتر دولتی، خانم دکتر اکبری، خانم تورده، خانم افزون

کمیته معادلسازی و حق التدریس اعضای هیات علمی

اعضای کمیته: